Reklamačný poriadok

Na všetok tovar v našom internetovom obchode poskytujeme záruku 24 mesiacov odo dňa prevzatia tovaru pokiaľ nie je uvedená dlhšie trvajúca záruka.
 

Kupujúcemu odporúčame pred prevzatím a zaplatením zásielky z pošty, na mieste skontrolovať či zásielka nie je poškodená. V prípade rozsiahleho poškodenia (roztrhnutý obal, deformácie a iné rozsiahle poškodenie) odporúčame zásielku neprebrať.

Práva zo zodpovednosti za vady sa uplatňujú v sídle predávajúceho. Adresu a telefónne číslo nájde kupujúci v sekcii Kontakt na internetovej stránke www.invictahodinky.eu

V prípade reklamácie zašle kupujúci reklamovaný tovar na adresu sídla spoločnosti. Balík musí byť riadne zabalený a má obsahovať: reklamovaný tovar vrátane príslušenstva, kópiu faktúry, popis závady a kontaktné údaje kupujúceho - spiatočná adresa, tel.číslo, e-mail.

Predávajúci zašle zákazníkovi po prijatí reklamácie obratom reklamačný protokol listovou zásielkou prípadne e-mailom, kde uvedie vadu tovaru a deň začatia reklamačného konania. Tento doklad slúži kupujúcemu ako doklad k opätovnému vyzdvihnutiu reklamovaného tovaru. Reklamačné konanie na tovar začína dňom, kedy kupujúci doručí reklamovaný tovar vrátane príslušenstva poštou alebo osobne.

Doporučujeme tovar zasielať buď formou balíka, alebo doporučene ako list. Pri zaslaní tovaru dobierkou nebude táto zásielka prijatá. Reklamovaný tovar musí byť dodaný čistý a mechanicky nepoškodený.

Spiatočnú prepravu po vybavení oprávnenej reklamácie hradí predávajúci.

V prípade, že dôjde k vade výrobku v záručnej dobe, má zákazník právo na odstránenie vzniklej vady. V prípade, že vada tovaru je neodstrániteľná, nahradí dodávateľ zakazníkovi vadný výrobok novým, alebo po dohode - výrobkom iného typu, pričom dôjde k doplateniu, alebo vráteniu cenového rozdielu. V prípade, že zákazník nesúhlasí s výmenou tovaru za iný typ , bude mu kúpna cena vrátená do 7 dní od písomnej alebo ústnej dohody na nim uvedený bankový účet.Záruka sa nevzťahuje na poškodenie vzniknuté:

 • - prirodzeným alebo nadmerným mechanickým opotrebením

 • - znečistením tovaru alebo jeho častí v dôsledku zanedbania údržby

 • - používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostrediu, v ktorom sa tovar bežne používa, prevádzkou v extrémnych a neobvyklých podmienkach

 • - vonkajšími vplyvmi, napr. pádom alebo nárazom, vniknutím vody do elektrických častí

 • - zásahom do tovaru neoprávnenou osobou (neodborné opravy alebo úpravy)

 • - prepätím, napr. pri údere blesku, vplyvom magnetického poľa

 • - pri používaní tovaru v rozpore s návodom na obsluhu

 • - mechanickým poškodením- roztrhnutý, prerezaný, tepelne poškodený tovar, tovar poškodený neopatrným neúmerným fyzickým zaobchádzaním, zámerným poškrabaním vrstiev tovaru a pod.


Záruka sa ďalej nevzťahuje na:
- predpokladanú dĺžku životnosti batérie
- opotrebovanie púzdra, skla, remienka a náramku spôsobené bežným používaním
- poškodenie strojčeka vodou (pobytom v nevhodnom prostredí)
- vady vyvolané neodborným zásahom

Dôležité upozornenia

 • pod vodnou hladinou sa striktne nesmie manipulovať s korunkou (ani šróbovacou) a tlačidlami
 • prudké striedanie teplôt zapríčiňuje rozdielnu rozťažnosť materiálov a vyzrážanie zbytkovej vlhkosti na sklíčku
 • po pobyte v slanej, alebo silne mineralizovanej vode je potrebné opláchnuť hodinky pod tečúcou vodou
 • zabránenie otrasom pod vodnou hladinou a pádom na tvrdý povrch
 • vyhýbať sa agresívnym chemikáliám (platí pre hodinky generálne)


Upozornenie!

Vodotesné hodinky sú označené parametrom vodotesnosti na ciferníku alebo spodnej strane púzdra . Vodotesnosť treba pravidelne po roku obnovovať ( v hodinárstve - skúška vodotesnosti) .


V prípade odôvodnene zamietnutej reklamácie bude tovar vrátený späť kupujúcemu s príslušným stanoviskom.

Predávajúci rozhodne o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní. V odôvodnených prípadoch, najmä, ak si to vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok..Vybavením reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu trvania reklamácie.

Ak bola reklamácia v zákonnej záručnej lehote vybavená výmenou tovaru za nový, potom záručná doba začne plynúť znova od dátumu vybavenia reklamácie.Predávajúcí upozorní o vybavení reklamácie kupujúceho bezprostredne po ukončení reklamačného konania buď telefonicky, SMS, alebo e-mailom a tovar odošle spolu s reklamačným protokolom na vlastné náklady na adresu kupujúceho.

Nárok na uplatnenie záruky u predávajúceho kupujúcim zaniká:
· nepredložením dokladu o zaplatení , príslušenstva alebo dokumentácie tovaru.
· neoznámením zjavných vád pri prevzatí tovaru.
· uplynutím záručnej doby tovaru.
· mechanickým poškodením tovaru spôsobeným kupujúcim.
· neodborným zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o tovar.
· poškodením tovaru neodvrátiteľnými alebo nepredvídateľnými udalosťami.
· neodborným zásahom, poškodením pri doprave.

V prípade pozáručných opráv sa obráťte na naše servisné stredisko v sídle firmy (viď Kontakty) telefonicky na tel.č. 0940 761 482, alebo e-mailom na shop@invictahodinky.eu

Pri reklamácií je potrebné vyplniť reklamačný protokol.

Reklamačný protokol si môžete stiahnuť kliknutím na tento ODKAZ