1. Všeobecné ustanovenia

Obchodné podmienky platia pre internetový obchod http://invictahodinky.eu/. Účelom obchodných podmienok je vymedziť práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho.

Predávajúcim a prevádzkovateľom internetového obchodu http://invictahodinky.eu je: Mazan watch company s.r.o. Medzimlynie 1221/1 940 02 Nové Zámky IČO: 55992242 DIČ: 2122151900 IČ DPH: SK2122151900

Všetky zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sú uzatvorené v súlade s platným právnym poriadkom Slovenskej republiky. Ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa neupravené obchodné podmienky občianskym zákonníkom (40/1964 Z.z.) a zákonom o ochrane spotrebiteľa (102/2014 Z. z.) a zákonom o podomovom predaji a zásielkovom predaji (108/200 Z.z.). Ak je zmluvnou stranou podnikateľ riadia sa neupravené obchodné podmienky obchodným zákonníkom (519/1991 Z.z.), všetko v platnom znení.

Spotrebiteľská zmluva: je kúpna zmluva, zmluva o dielo, prípadne iné zmluvy, pokiaľ zmluvnými stranami sú na jednej strane predávajúci a na strane druhej kupujúci (spotrebiteľ).

Predávajúci (dodávateľ): osoba, ktorá pri plnení a uzatváraní zmluvy jedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Podnikateľ, ktorý dodáva kupujúcemu výrobky alebo poskytuje služby priamo alebo prostredníctvom iných podnikateľov.

Kupujúci (spotrebiteľ): fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej, alebo inej podnikateľskej činnosti a tovar alebo vecné plnenia a výkony z poskytnutej služby jej neslúžia na výkon zamestnania, povolania alebo podnikania.

Kupujúci (podnikateľ): osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy jedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

Uzavretie kúpnej zmluvy: ak je kupujúci spotrebiteľ, predávajúci umiestnením svojej ponuky na internetových stránkach vyjadruje vôľu uzavrieť kúpnu zmluvu na tovar, prípadne služby, potom kúpna zmluva vzniká okamžikom doručenia záväznej objednávky kupujúceho predávajúcemu. Vzájomné práva a povinnosti vznikajú medzi kupujúcim a predávajúcim od okamžiku doručenia záväznej objednávky. Ak nie je kupujúci spotrebiteľ, objednávka kupujúceho je návrhom kúpnej zmluvy a samotná kúpna zmluva je uzavretá záväzným potvrdením objednávky zo strany predávajúceho.

Po odoslaní objednávky bude Vaša objednávka spracovaná a na Váš e-mail bude obratom doručené potvrdenie o prijatí objednávky predávajúcim. V zápatí vás budeme telefonicky kontaktovať, aby sme vám poskytli informácie o objednávke. Na uvedenú e-mailovú adresu Vám budú v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom Vašej objednávky. 

2. Ochrana osobných údajov

Kupujúci a predávajúci sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou je povinný oznámiť predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu. Ak je kupujúci právnickou osobou alebo živnostníkom je povinný oznámiť predávajúcemu svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, DIČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu.

Kupujúci vyhlasuje, že súhlasí v zmysle zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby prevádzkovateľ internetového obchodu http://invictahodinky.eu/ Patrik Mazan - Invictahodinky.eu spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho - doručenie tovaru. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu a údaje budú následne vymazané.

Osobné dáta, ktoré kupujúci uvedie pri objednávke slúžia výlučne pre našu potrebu a nebudú poskytované iným subjektom. Výnimku predstavujú externí dopravcovia, ktorým sú osobné údaje zákazníkov poskytované v minimálnom rozsahu, ktorý je nutný k bezproblémovému doručeniu tovaru.

Kupujúci si môže kedykoľvek svoje osobné údaje skontrolovať a zmeniť po prihlásení sa na stránke http://http://invictahodinky.eu/ v časti "Zmena údajov".

3. Zrušenie objednávky a odstúpenie od zmluvy

Kupujúci môže svoju objednávku zrušiť najneskôr do doby vyskladnenia tovaru, a to e-mailom na adrese shop@invictahodinky.eu alebo telefonicky na tel. č.:  0940 761 482. Pri zrušení objednávky je potrebné uviesť meno, číslo objednávky a názov objednaného tovaru.

Predávajúci má právo zrušiť objednávku, ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne na náhradnom plnení. O stornovaní objednávky bude kupujúci informovaný telefonicky alebo e-mailom. 

V prípade, že kupujúci už zaplatil za zrušenú objednávku na tovar časť alebo celú kúpnu cenu, bude mu táto čiastka vrátená do 7 dní od zrušenia objednávky, bezhotovostným prevodom na ním určený účet. 

Kupujúci (spotrebiteľ) je oprávnený bez udania dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 pracovných dní od prevzatia tovaru v súlade s ustanovením §8-12 č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v platnom znení. Kupujúci má právo po prevzatí tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom kamennom obchode. Odskúšať však neznamená začať tovar používať a po niekoľkých dňoch vrátiť predávajúcemu.

V prípade, že sa rozhodnete odstúpiť od zmluvy do 14 pracovných dní, zašlite nám tovar vrátane kópie faktúry a sprievodného listu, v ktorom bude uvedené, že odstupujete od uzatvorenej kúpnej zmluvy na adresu sídla spoločnosti:

Mazan watch company s.r.o.

Medzimlynie 1221/1 940 02 Nové Zámky

IČO: 55992242

DIČ: 2122151900

IČ DPH: SK2122151900

Prepravné náklady na vrátenie tovaru hradí zákazník. Tovar zaslaný späť formou dobierky nebude prevzatý. 

Finančné prostriedky budú kupujúcemu vrátené v súlade s ustanovením príslušného zákona do 14 dní bankovým prevodom na ním určený účet, pokiaľ sa s predávajúcim nedohodne inak. Na žiadosť kupujúceho môžu byť peniaze vrátené poštovou zloženkou. 

Pri objednávke nad 100€ si predávajúci vyhradzuje právo na náklady vzniknuté poštou tj. kupujúcemu bude z čiastky strhnutá suma 3.00€. 

V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je používaný, je poškodený alebo neúplný, vráti predávajúci kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu za tovar uvedenú v záväznom akceptovaní objednávky zníženú v súlade s ust. § 457 Občianskeho zákonníka o hodnotou jeho opotrebenia vo výške 1% z celkovej ceny tovaru za každý deň používania tovaru a o hodnotu opravy a uvedenia tovaru do pôvodného stavu. 

4. Reklamačný poriadok

Záručná doba - na všetky výrobky je poskytovaná zákonná záručná doba 24 mesiacov. Pri záruke presahujúcej zákonom stanovenú lehotu sú podmienky vyznačené na záručnom liste.

Záručná doba začína plynúť prevzatím tovaru kupujúcim. 

V prípade poruchy, závady, chyby, straty kvality alebo samopoškodenia tovaru, nás prosím kontaktujte e-mailom shop@invictahodinky.eu .

V najbližšej možnej dobe Vás budeme kontaktovať a dohodneme ďalší postup.

O reklamácii rozhodneme ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.

Záruka sa nevzťahuje na:
- vady vyvolané neodborným zásahom
O výsledku reklamácie bude kupujúci informovaný bezprostredne po ukončení reklamačného konania telefonicky a zároveň mu bude doručený prostredníctvom e-mailu, resp. doporučenou poštou spolu s tovarom reklamačný protokol. Po vybavení reklamácie Vám tovar zašleme na Vami zadanú adresu.

5. Platové podmienky

Na výber sú nasledujúce spôsoby platby:

úhrada na dobierku - za tovar platíte pri prevzatí.

úhrada bankovým prevodom - po obdržaní a potvrdení objednávky Vám budú zaslané údaje k bankovému prevodu. Po obdržaní platby bude tovar odoslaný na Vami zadanú adresu.

PayPal - PayPal, overený leader v online platbách, povoľuje obchodníkom a zákazníkom posielať a prijímať peniaze online. Je potrebné vlastniť PayPal účet!

6. Dodacie podmienky

Tovar doručujeme prostredníctvom Slovenskej pošty (do 2-3 pracovných dní) alebo prostredníctvom poštového kuriéra (doručenie na nasledujúci pracovný deň od odoslania).


Tovar, ktorý máme na sklade odosielame v deň prijatia objednávky (do 15:00).

Tovar, ktorý nemáme momentálne na sklade doručujeme zvyčajne do 5-10 prac. dní.

V prípade dlhšieho dodania bude zákazník upozornený.

 
9. Ceny tovarov

 
Všetky ceny sú uvedené vrátane DPH.

 
10. Ostatné ustanovenia

 
Akciové a výpredajové ponuky platia vždy do vypredania zásob, ak pri danom produkte nie je napísané inak.